Logowanie do systemu licencji PZG


Witamy w internetowym systemie administracji, zgłoszeń do zawodów i rezerwacji Polskiego Związku GimnastycznegoObowiązki Administratora danych klubu

 1. Administrator danych klubu zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z, Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), zwanym dalej Rozporządzeniem, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator danych klubu zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania,
  o których stanowi art. 39a Ustawy przez cały okres przetwarzania. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych Osobowych. W szczególności zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do obsługi sytemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób upoważnionych przez Administratora danych klubu,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych w postaci dokumentacji papierowej, wyłącznie osób upoważnionych przez Administratora danych klubu,
  • zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych w tajemnicy,
  • zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • sporządzenia i aktualizacji dokumentacji wymaganej dla podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy
   oraz Rozporządzenia.
 3. Administrator danych klubu zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić PZG o:
  • każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
  • stwierdzonym naruszeniu zabezpieczeń powierzonych danych osobowych,
 4. Administrator danych klubu w zakresie przestrzegania przepisów art. 36-39a Ustawy ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych Osobowych.
 5. Administrator danych klubu jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.